به گزارش بورس ٢۴، فرابورس ایران اوراق مرابحه عام دولت در نماد های «اراد۵٨» ، «اراد۵۵» ، «اراد۵۴» و «اراد۴٩» از ١١آذر ماه تا ١٩ آذر ماه پذیره نویسی می کند.