به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت تکادو در آبان ماه خرید و فروشی انجام نداد. ارزش پرتفوی بورسی این شرکت در پایان این دوره معادل ٢۵٠٧ میلیارد تومان بود.