به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت معادن بافق اعلام نمود بررسی مجوز معدن سرب و روی کوشک در حال انجام است و موارد بررسی خللی در امور معدن به وجود نیاورده است.