​هفته گذشته مجمع شرکت باما به منظور تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه تشکیل شد که این مجمع افزایش سرمایه ٩٠٠ درصدی از محل سود انباشته را تصویب کرد. این شرکت برنامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها به میزان ٢٧٠ درصد را هم در دستور کار دارد.