بورس ٢۴ : بازگشت یک اعتماد نسبی در کنار رکود بازارهای ارز،طلا و مسکن کافی بود که ارزش معاملات خرد بازار سهام در روزهای نخست آذرماه از مرز بااهمیت ١٨٠٠٠ میلیارد تومان عبور کند. این متغیر بااهمیت در روزهایی از آبان ماه به کمتر از ۵٠٠٠ میلیارد تومان هم رسیده بود ، لکن کارنامه ۵ روز معاملاتی آذر٩٩ نشان می دهد که...