بازدهی کل بازار ؛ ١.۶ درصد... حفاری خودی نشان داد سهام کاغذی دوباره تبدیل به اسکناس شدند!!