به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان در آبان به فروش ۶۴ میلیارد تومانی رسید و جمع فروش ٨ ماهه نیز به رقم ٣۶٧ میلیارد تومان رسید. گفتنی است فروش ٨ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه قبل رشد ۶۵ درصدی داشته است.