به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان در آبان به فروش ٩٧ میلیارد تومانی رسید و جمع فروش ٨ ماهه نیز به رقم ٧٧١ میلیارد تومان رسید. گفتنی است فروش ٨ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه قبل رشد ۴۶ درصدی داشته است.