به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان در آبان به فروش ٣۵ میلیارد تومانی رسید و جمع فروش ٨ ماهه نیز به رقم ٢۵٠ میلیارد تومان رسید. گفتنی است فروش ٨ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه قبل رشد ۴٧ درصدی داشته است.