به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس در آبان به فروش ۵۶ میلیارد تومانی رسید و جمع فروش ٨ ماهه نیز به رقم ۴١٢ میلیارد تومان رسید. گفتنی است فروش ٨ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه قبل رشد ٢٣ درصدی داشته است.