به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی در آبان به فروش ۴٨ میلیارد تومانی رسید و جمع فروش ٨ ماهه نیز به رقم ٣٨۴ میلیارد تومان رسید. گفتنی است فروش ٨ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه قبل رشد ٢٣ درصدی داشته است.