به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، آخرین وضعیت درآمد چند شرکت دیگر مورد بررسی قرار گرفت.