به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، ارزش پرتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات در پایان آبان ماه به ١٣٠٢٧ میلیارد تومان رسید.


نظرات