به گزارش بورس ٢۴،اوراق اجاره شرکت صنعتی و معدنی گل گهر با نمادهای "صگل٠٣٩"و"صگل٣٠٩" در فهرست نرخ‌های بازار اوراق بدهی بورس اوراق بهادار تهران درج شد.مبلغ هر نماد ۶٠٠ میلیارد تومان و اجاره بها سالانه ٢٠ درصد می باشد.بازارگردان «صگل٠٣٩» تامین سرمایه امین و بازارگردان «صگل٣٠٩» تامین سرمایه امید می باشد.