به گزارش بورس ٢۴، نماد های «غفارس» ، «غگلپا» ، «غگلستا» و «غپاذر» از تاریخ ٩ آذر بازارگردانی می شوند.