به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت فرابورس ایران در ٨ ماهه منتهی به آبان ۴١٠ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ٢۴ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ درآمد این شرکت در مدت ٨ ماهه سال ٩٩ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٣١٨ درصد رشد داشته است.