به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت بورس اوراق بهادار تهران در ٨ ماهه منتهی به آبان ٩٩٨ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۵۶ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ درامد این شرکت در مدت ٨ ماهه سال ٩٩ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴۶٧ درصد رشد داشته است.