به گزارش بورس ٢۴، نماد های «خلنت» ، «کسرا» ، «ساراب» ، «غالبر» ، «سیلام» از ۵ آذر بازار گردانی می شوند.