به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت دیگر گزارش آخرین وضعیت درآمد خود را ارائه نمودند.