به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک خاورمیانه در عملکرد ٨ ماهه منتهی به آبان ١٣٩٩، حدود ٢١۶۶ میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب نمود. هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به ١٢٨١ میلیارد تومان رسید. گفتنی است تراز این بانک در این ماه ١١٠ میلیارد تومان و در کل دوره ٨٨۵ میلیارد تومان مثبت بود.