به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت پارس خودرو در ٨ ماهه منتهی به آبان ١۶۶٨ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ٢١٧ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ٨ ماهه سال ٩٩ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٣١٣ درصد رشد داشته است.