به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سولیران در نظر دارد ماشین آلات و تاسسیات تولید خود را در مرحله اول از طریق مزایده عمومی به فروش برساند