به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ،شرکت پتروشیمی مارون در ٨ ماهه منتهی به آبان ١٠٧٢٢ میلیارد تومان درآمد فروش کسب نمود که از این مبلغ ١٩٩٩ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ٨ ماهه سال ٩٩ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴٠ درصد رشد داشته است.