به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت به پرداخت ملت در ٨ ماهه منتهی به آبان ١٧٧١ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ٢٢٧ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ درامد این شرکت در مدت ٨ ماهه سال ٩٩ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٣۵ درصد رشد داشته است.