به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه در ٨ ماهه منتهی به آبان ١٣٩٩ از فروش محصولات خود ١۴٩٨ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ٣۵۴ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ٨ ماهه سال ٩٩ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٨۴ درصد رشد داشته است.