​مجموع درآمد شرکت صنایع بهداشتی ساینا در ١٠ ماهه منتهی به مهر ماه سال ٩٩ حدود ١٨۵ میلیارد تومان بوده است. این شرکت افزایش سرمایه سنگینی خواهد داشت که به گفته مدیرعامل این شرکت از محل آورده نقدی سهامداران و سود انباشته خواهد بود.