به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره پخش البرز درصد افزایش سرمایه را به ٨١٠ درصد تغییر داد. به این ترتیب با انجام افزایش سرمایه سرمایه شرکت به ٨۶۴.۴ میلیارد تومان خواهد رسید.