به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سرمایه گذاری خوارزمی در آبان ماه حدود ۵۶ میلیارد تومان از معاملات خود سود کرد.