به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، گزارش آخرین وضعیت درآمدی خود را تا پایان آبان ماه ارائه نمودند.