به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت دیگر هم گزارش ماهانه و تولید و فروش خود را منتشر نمودند.