به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت ایرکا پارت صنعت نرخ فروش مجموعه های اویل پمپ ، دریچه هوا و واتر پمپ را از ١،۵۶٩،۵١۵ ریال ٢،٣٢۴،٢١٣ ریال افزایش داد.