به گزارش بورس ٢۴، دامنه نوسان قیمت نماد های «ثزاگرس» ، «وثخوز» ، «وثنو» و «کباده» از تاریخ ۵ آذر از ٣درصد به ۵ درصد افزایش می یابد.