به گزارش بورس ٢۴، دامنه نوسان قیمت بانک شهر از تاریخ ۵ آذر ماه از ٢ درصد به ۴ درصد افزایش می یابد.