به گزارش بورس ٢۴، نماد های «چافست» ، «نمرینو» ، «شفا» ، «قهکمت» ، «قزوین» ، «کرازی» از روز ۴ آذر ماه بازارگردانی می شود.