به گزارش بورس ٢۴، بازارگردانی نماد های «آریا» ، «حپارسا» ، «کوثر» از تاریخ ٨ آذر ماه ١٣٩٩ آغاز خواهد شد.