به گزارش بورس ٢۴،صندوق سرمایه گذاری جسورانه پویا الگوریتم با نماد «پویا» از روز شنبه ٨آذر ماه پذیره نویسی می شود.