به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت ویتانا در ١١ ماهه منتهی به آبان ١٣٩٩ از فروش محصولات خود ۵٠۶ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ٧٩ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ١١ ماهه سال ٩٩ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٧٧ درصد رشد داشته است. هم چنین در آبان ماه شاهد رشد نرخ فروش نسبت به میانگین ١١ ماهه بودیم.