به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، اعتباری ملل از دریافت مجوز برگزاری مجمع از بانک مرکزی خبر داد.