به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره تامین ماسه ریخته گری افزایش سرمایه ١١٣٢ درصدی این شرکت از محل سود انباشته ،مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها را به تصویب رساند.