به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، دو شرکت دیگر گزارش تولید و فروش ماهانه خود را ارائه کردند.