به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت آخرین وضعیت درآمد خود تا پایان آبان ماه را ارائه نمودند.