به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت گزارش تغییرات پرتفوی خود را ارائه نمودند.