به گزارش بورس ٢۴، بازار گردانی نماد های «غزر» «پارس» ،، «البرز» ، «فخوز» ، «ما» ، «غچین» ، «شسینا» ، «سمازن» ، «سکرما» ، «سشمال» از تاریخ ٣ آذر ماه شروع شده است...