به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، پتروشیمی اصفهان در خصوص صورت های مالی منتشر شده توضیح داد.