به گزارش بورس ٢۴، فرابورس ایران اوراق مرابحه عام دولت در نماد های «اراد۴٩» ، «اراد۵٣» ، «اراد۵۴» ، «اراد۵۵» پذیره نویسی می کند.