به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت صنعت غذایی کورش نرخ فروش انواع روغن مایع را ١٠ درصد و نرخ فروش انواع روغن نیمه جامد را ١٣درصد افزایش داد.