به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، پتروشیمی اصفهان در خصوص آثار مالی تسویه بخشی از تسهیلات بانک توسعه صادرات توضیح داد.