به گزارش بورس ٢۴، فرابورس ایران اسناد خزانه اسلامی در نماد «اخزا٩٠۵١» ۵ آذر ماه عرضه اولیه می کند.