به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت در آبان ماه حدود ۵٧ میلیارد تومان از معاملات خود سود کسب نمود.