به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت گلوکوزان اعلام داشت پیرو اطلاع رسانی شرکت در خصوص متوقف بودن فعالیت شرکت به علت کسری موجودی مواد اولیه و موانع قانونی تهیه مواد اولیه ، با پیگیری های بعمل آمده از سازمانها و ارگان‌های ذیربط مقررگردید سهمیه ذرت مورد نیاز این شرکت در سامانه بازارگاه به این صنعت تخصیص داده شود لذا با رفع موانع موجود در تهیه مواد اولیه ، آماده سازی خطوط تولید این شرکت جهت بهره برداری از تاریخ ۳ آذر ماه سال ۱۳۹۹ آغاز گشته و شرکت فعالیت های خود را آغاز نموده است . با عنایت به موضوع فوق الذکر به محض مشخص شدن آثار مالی، اطلاع رسانی میگردد .